Varsity Paddling Team Photo 2013-2014

Varsity+Paddling+Team+Photo+2013-2014

Photo by Nagamine Photo Studio